Opening and Closing Prayers

Opening Prayer (audio)

OM

Vande Gurunam Caranaravinde
Sandarsita Svatma Sukhava Bodhe
Nih Sreyase Jangalikayamane
Samsara Halahala Mohasantyai
Abahu Purusakaram
Sankhacakrasi Dharinam
Sahasra Sirasam Svetam
Pranamami Patanjalim

OM

Closing prayer (audio)

OM

Swasthi prajabhyah
paripalayantam
Nyayena margena mahi mahishaha
Gobrahmanebhyaha
shubhamastu nityam
Lokaasamastha sukhino bhavanthu

OM shanti shanti shanti